Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Ο ΕΞ ΑΡΜΠΟΥΝΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝ ΤΡΟΠΑΙΟΙΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Τῌ 28η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ  ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Ἤγγικεν ἡ ὥρα καί νῦν ἐστιν…, ἵνα τό τοῦ ὁσίου ἐν ταῖς τῶν Χριστιανῶν καρδίαις Χριστοφόρου Παπουλάκου εὔβοτρυ κλῆμα φέρῃ ἔτι πλείονας καρπούς καί ἐν τῷ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἀμπελῶνι, κατόπιν ἐπισήμου Ἁγιοκατάξεως αὐτοῦ.
Πᾶν ὅ,τι εἰς Κύριον τόν Θεόν ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ ἀναμέλπεται, λίαν δεκτόν γίνεται καί ἔτι μᾶλλον εὐλογεῖται παρά Θεοῦ Χάριτι πρωτίστως τε καί ὑπ’ ἀνθρώπων εὐμενείᾳ δευτερευόντως.
Οὕτω καί κατά τήν 28η Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιηθεῖσα Ἐπιστημονική Ἡμερίς «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί Χριστοφόρος ὁ Παπουλᾶκος: Οἱ ἐθνομάρτυρες καί προστάτες τῆς Ρωμηοσύνης» ὑπό τήν αἰγίδα τε καί τήν ἀρωγήν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, τῆς τῆς Πελοποννήσου Περιφερείας, ἅμα τε καί διά τῆς τοῦ Δήμου Γορτυνίας ἀμερίστου συνεπικουρίας, ἐστέφθη ὑπό πλήρους ἐπιτυχίας πρός δόξαν τοῦ Ὑψίστου καί εὐαρέσκειαν πιστῶν. 

Ὄντως εἰς τύπον, τρόπον καί τόπον Χριστοῦ τοῦ ζῶντος, ταπεινώτατα προσερχομένος τῷ ἱερῷ ναῷ, ὁ μέγας ἐπίσκοπος καί πατήρ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας μετά τῆς σεπτοτάτης συνοδείας αὐτοῦ, κατά παγίαν θεϊκήν τακτικήν ἀνοίγει τό μικρόν Αὐτοῦ πορτοφόλιον, διά νά ἀνάψῃ κηρίον ἰδίων χρημάτων εἰς ἀνάπαυσιν τῆς μητρός του Ἰωάννας.
Εἴθε νά μιμώμεθα Αὐτά καί ἡμεῖς οἱ παπάδες, οἵτινες οὐχί κηρίον ἀνάπτομεν, ἀλλ’ ἐνίοτε, ὅτε εἰσερχόμεθοι εἰς τόν Ἱερόν Ναόν «λαχταρίζουν» οἱ Ἅγιοι καί παραμερίζουν οἱ κηροστάται. Ἀπαρχή καί ἐναρκτήριον λάκτισμα ἀπετέλεσεν ἡ ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, τελεσθεῖσα ὑπό τῆς Αὐτοῦ Σεβασμιότητος, τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου, πλαισιουμένου  ὑπό τοῦ ἁγίου Πρωτοσυγκέλλου, ἀρχιμανδρίτου π. Ἰακώβου Κανάκη, τῶν Καθηγουμένων τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ζωοδόχου Πηγῆς Πάρου καί Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Κάστρου Ἀκόβης Γορτυνίας, τῶν ἀρχιμανδριτῶν Χρυσοστόμου Πήχου καί Νεκταρίου Πέττα ἀντιστοίχως, ὡσαύτως καί ἑτέρων χαμηλοβάθμων κληρικῶν.
Ἅμα τῷ πέρατι τῆς πνευματικῆς συνάξεως καί προηγηθέντος τοῦ ἐν κοινῇ τραπέζῃ προσφερθέντος πρωϊνοῦ ἅπαντι τῷ πληρώματι τῆς θεανθρωπίνου παρευρεθείσης κοινότητος, ἤρχισεν ἡ Ἐπετειακή Ἡμερίς διά Χαιρετισμοῦ ἅμα τε τῆς Εὐχῆς τοῦ μεγαλοφωνοτάτου καί ἱεροπρεπεστάτου ἀρχιερέως κ. κ. Ἱερεμίου, ὅστις ὡς καιομένη κυριακή λαμπάς, μετά παλλομένης καρδίας  καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι περιλουζόμενος, ὡμίλησεν περί τῆς ἀνεκτιμήτου πνευματικῆς - καί οὐχί μόνον- προσφορᾶς  τῶν δύο νεοστί λαμψάντων  ἐθναποστόλων ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί ὁσίου Χριστοφόρου τοῦ Παπουλάκου τοῦ ἐξ Ἀρμπούνων Καλαβρύτων.
Ἠκολούθησεν ὁ ἐκτελῶν καί καθήκοντα οἰκοδεσπότου, Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Ἰωάννης Γιαννόπουλος, ἐξαίρων δή τήν ἀνάγκην, ὅπως καταγραφῶσιν αἱ ἱεραί παρακαταθῆκαι τῶν προγόνων, αἵτινες προβάλλουν τό πνευματικόν τε καί προφητικόν μέγεθος τοῦ ὁσίου Χριστοφόρου τοῦ Παπουλάκου, ἐφαπλούμεναι θεαρέστως ἐπί τοῦ ἀειθαλλοῦς λειμῶνος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἱερᾶς Παραδόσεως.
Ὁ τρίτος χαιρετισμός ἔμελλεν ὅπως πληρώσῃ ἐν ἀκενώτῳ συγκινήσει τάς τῶν ἀνθρώπων ψυχάς, ἐπί τῇ θέᾳ τοῦ ἱεροῦ Λαβάρου τοῦ 1821, ὅπερ ἐν πιστοτάτῳ ἀντιγράφω, ἔπαλλεν ἐν ταῖς χερσί τοῦ κ. Προέδρου τοῦ Συλλόγου Καλαβρυτινῶν Πειραιῶς κ. Ἀθανασίου Χρονόπουλου.
Ἠκολούθησαν οἱ χαιρετισμοί τῶν κ. Κωνσταντίνου Κατσιάρη, ὁμο-τόπου τοῦ ὁσίου Χριστοφόρου Παπουλάκου καί Προέδρου τῆς Συνομοσπονδίας Συλλόγων «ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ», πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμ. π. Νεκταρίου Πέττα ὡς ἐκπροσώπου τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης καί ἑτέρων τοπικῶν παραγόντων, οἵτινες ἀπηύθυναν χαιρετισμούς πρός τούς ἐπισήμους, τούς συνέδρους καί ἅπαν τό συρρεῦσαν πλήθος εἰς τήν τῶν Ἀρκάδων χώραν ἀπό περάτων τῆς γῆς.
Ἡ Α΄ Συνεδρία ἤρχισεν ἅμα τῇ ἀναθέσει τῆς προεδρίας - κατόπιν τῆς μεγίστης εὐαρεσκείας τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί Δεσπότου- τῷ ἐλλογιμωτάτῳ Καθηγητῇ τῇς Βυζαντινῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Φωτίῳ Δημητρακοπούλω, τῷ ἐκ τοῦ ἱστορικοῦ Πεύκου Καλαβρύτων (ἀρχαῖον Τσαρούχλι) ὁρμωμένῳ. 

Εἰσηγηταί τῆς Α΄ Συνεδρίας ἦσαν:
α) Ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμ. καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Ἰάκωβος Κανάκης, μέ θέμα: «Ἡ συμβολή τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ στήν Παιδεία τοῦ τουρκοκρατούμενου Γένους». 
β) Ἠ ἐλλογιμώτατος διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Μαρία Μαντουβάλου μέ θέμα: «Ἡ ἐπικαιρότητα τῶν Διδαγμάτων τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ».
Ἐπευλογήσαντος εἰσέτι τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἤρχισεν ἡ Β’ Συνεδρία ὑπό τήν προεδρίαν τῆς ἐριτίμου πανεπιστημιακῆς Καθηγητρίας κ. Μαρίας Μαντουβάλου, ὅτε ὁ θύραθέν τε καί ἄνωθεν πεφωτισμένος κ. Καθηγητής καί Πανεπιστημιακός μέγας διδάσκαλος Φώτιος Δημητρακόπουλος ἐξέπληξε λίαν εὐχαρίστως ἅπαντας διά τοῦ θέματος «Ὁ Παπουλᾶκος ὡς ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Ἔθνους».
Ἀκολούθως ἐγένοντο τά ἀποκαλυπτήρια τῆς  ἀναγλύφου ἐν μετάλλῳ πλακός, ἐφελκούσης τήν σύνθεσιν αὐτῆς ἐξ Ἁγίου Ὄρους, καί δή ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους, τοῦ νεωτέρου ἐθναποστόλου ὁσιωτάτου Χριστοφόρου Παπουλάκου, ἔτι βαρυνούσης σημασίας, καθ’ ὅσον ταῦτα ἐγένοντο ἐξ ἁγνῶν χειρῶν τοῦ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου καί Ποιμενάρχου τῆς ἱστορικωτάτης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως τῆς Ἀρκαδίας κ. Ἱερεμίου, συνεπικουρουμένου ὑπό τῶν Διευθυντού τοῦ ΤΕΘΑ Ὑποστράτηγου κ. Γεωργίου Σταθιᾶ, τοῦ κ. Ἰωάννου Γιαννοπούλου, Δημάρχου Γορτυνίας, τοῦ κ. Ἀρίστου Νεοφύτου Δωρίτη, οὗ ταῖς δαπάναις ἐφιλοτεχνήθη τό ὑπέρκαλλον ἔργον δι’ ἀρχαιοπρεπῶν χειρῶν κ. Εὐσταθίου Λεοντῆ. Τελευταῖος εἰσηγητής ἦταν ὁ κ. Λεοντῆς διά τοῦ θέματος «Συνθετική καί πλαστική ἀνάλυση τοῦ ἀναγλύφου τῆς εἰκόνας τῆς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ θέμα τό διδασκαλικό ἔργο τοῦ Ὁσιωτάτου Χριστοφόρου Παπουλάκου». 
Ἐπιλογικῶς, ἡ εὐλογημένη αὕτη Ἐπετηρίς κατεκλείσθη ἐν παρατεθέντι κοινῷ γεύματι Ἀγάπης, τό ὁποῖον εὐλόγησεν ὡς Νέος Πατροκοσμᾶς καί Παπουλάκος ὁ Σεβασμιώτατος, ὅστις ὡς φίλος τῶν ἁγίων ἐστί καί φίλτατος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Συνελόντι εἰπεῖν, ἡ Ἡμερίς αὕτη ἀπετέλεσε σταθμόν τέ καί ὄασιν πνευματικήν διά τά ἐν Γορτυνίᾳ τεκταινόμενα, ἀλλά καί ἀπαρχήν καινῶν καλῶν τε καί ἀγαθῶν πρός καταρτισμόν καί οἰκοδομήν Ἑλλήνων πολιτῶν, κυρίως δή Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων.


Ἀναρτήθηκε τό Σάββατο, 4 Ὀκτωβρίου 2014 ἀπό τόν ἱερέα Παπαχαράλαμπο Ντελή-Πανουτσακόπουλο, ἐκ Βεσινίου Καλαβρύτων (http://agiosdimitriosromanou.blogspot.gr).


ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΑ ΝΕΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου