Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΕΥΧΗ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΥΛΟΓΙΑΝ ΠΟΙΜΝΗΣ

Πάντα δυνατά ἐστι, παντί τῷ πιστεύοντι
Ὡς διακονῶν εἰς μίαν ἀγροτοκτηνοτροφικήν περιοχήν καλουμένην Κοινοπολιτείαν Φράγκα Τσακώνικα, κατόπιν ταπεινῆς μου παρακλήσεως πρός τόν πανοσιολογιώτατον π. Νεκτάριον Πέτταν, γνωστόν εἰς τό ἑλληνικόν ἐπιστημονικόν καί θρησκευτικόν γίγνεσθαι, καί ἔτι πλέον τούτου, κατά σάρκαν υἱιόν τοῦ π. Νικολάου Πέττα, τοῦ καί ποιοῦντος σημεῖα καί θαύματα, οὐχί μόνον ἐν Πάτραις, ἔνθα καί ἤθλησεν καί δυστυχῶς ἐμαρτύρησεν ἐκ φατρίας φθονερῶν πατρινῶν κληρικῶν ἀλλά καί εἰς ἅπασαν τήν οἰκουμένην,  τήν ἐπικαλουμένην τάς ἁγίας αὐτοῦ πρεσβείας πρός Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, κατόπιν οὐκοῦν τῆς ταπεινῆς μου αἰτήσεως, εὐαρεστούμενος μοί παρεχώρησεν τήν ἱκετήριον ταύτην εὐχήν, ἥτινα μή ἰδιοποιούμενος, παραθέτω πρός ἱεράν χρῆσιν ἁπάντων τῶν ἀγροτικῶν ἱερέων. 

«Εὐχή ἄγνωστος πρός εὐλογίαν ποίμνης.
Ἄρθρον τοῦ π. Νεκταρίου Πέττα.

Οἱ ποιμενικοί Ἅγιοι μέσα στήν μακραίωνη ἱερή παράδοση θεωροῦνται προστάτες τῶν ζώων. Γι’ αὐτόν τόν  λόγο,  ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς,  καλούμαστε ἀπό τούς ποιμένες, γιά νά τελέσουμε τήν ἱερή Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος. Μέ τίς εὐχές αὐτές παρακαλοῦμε τούς ποιμενικούς ἁγίους νά προσφέρουν ἴαση καί κατόπιν μέ τό ἁγιασμένο νερό ραντίζουμε τίς οἰκίες, τά ζῶα καί τά καταλύματά τους.
Ἡ Ἐκκλησία, μέ τίς εὐχές της γιά ὅλη τήν κτίση, δέν θά ἦταν δυνατόν νά μήν προσεύχεται καί γιά τά ζῶα - καθώς καί γιά ὅλη τή δημιουργία Ἡ πραγματικότητα αὐτή προκύπτει ἀπό τίς διάφορες εὐχές τοῦ Εὐχολογίου: «ἐπί τῆς μετάξης», «εἰς νόσους βοῶν» καί «εἰς ἀνομβρίαν» (δηλαδή, εὐχές γιά τό μετάξι, τίς ἀσθένειες τῶν βοοειδῶν, γιά τήν πολύτιμη βροχή).
Σέ κάθε περίπτωση ἡ Ἐκκλησία, μέ τίς εὐχές τοῦ Ἱεροῦ Εὐχολογίου, δέεται, ἐπικαλούμενη τούς ἁγίους, πού ἄλλωστε ἔχουν συγγράψει καί συνθέσει τίς εὐχές αὐτές, γιά τήν καλή ὑγεία τῶν ζώων καί τήν αὔξηση τῶν καρπῶν τῆς γῆς, προκειμένου νά εἶναι αὐτάρκης ὁ ἄνθρωπος σέ ὑλικά ἀγαθά. Ἐξυπακούεται ὅτι ἡ διασφάλιση τῆς ὑπεραφθονίας δέν πρέπει νά εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλά, ὅπως ἀναφέρεται στίς γραφές «ἵνα περισσεύσωσιν εἰς πᾶν ἀγαθόν» καί «δοξάσωσιν», «εἰς μνημόσυνον τοῦ μετά ταῦτα χρόνου, εἰς δόξαν Θεοῦ».
Ἐδῶ στήν ὀρεινή Ἀρκαδία οἱ περισσότεροι ἀπό τούς κατοίκους της εἶναι κτηνοτρόφοι. Μέ ἀφορμή καί αἰτία τίς ἀνάγκες τῶν κτηνοτρόφων τῆς Ἀρκαδίας καί τίς καθημερινές προκλήσεις, πού ἀντιμετωπίζουν, συντάχθηκε καί ἡ νέα αὐτή εὐχή πού παρατίθεται παρακάτω.
Εὐχή εἰς τό εὐλογῆσαι ποίμνην. Ὑπό αναγνώστου Κυριάκου Ἰ. Πανούση, ποιηθεῖσα τῇ προτροπῇ τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις Νεκταρίου π’’ Ν. Πέττα.

Δέσποτα Κύριε Πάτερ Παντοκράτορ, ὁ ποιμήν ὁ καλός ὁ τήν ψυχήν Σου θέμενος ὑπέρ τῶν προβάτων, ὁ ἀμνός, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, Σοῦ δεόμεθα, ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν καί εὐλόγησον τήν ποίμνην τοῦ δούλου σου (δεῖνος), ὡς εὐλόγησας τά ποίμνια τοῦ δικαίου Ἰώβ. Φύλαξον, Κύριε, τήν ποίμνην ταύτην ἀπό πάσης ἐπηρείας τοῦ διαβόλου καί ἀπό φθοροποιῶν ἀνθρώπων∙ τήρησον αὐτήν μακράν πάσης νόσου.  Πρεσβείαις τῶν Ἁγίων καί δικαίων θεασαμένων Σε ἐν Βηθλεέμ ποιμένων, τῶν Ἁγίων καί πανενδόξων μαρτύρων Θεμιστοκλέους καί Σῴζοντος, τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Θεοσεβίου τοῦ Ἀρσινοΐτου, τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων τῶν ἐν ὄρεσι ποιμνίων ἐπιμεληθέντων.  
Ὅτι Σύ εἶ ὁ φωτισμός καί δοτήρ τῶν ἀγαθῶν, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν, σύν τῷ Ἀνάρχῳ Σου Πατρί καί τῷ Παναγίῳ καί Ἀγαθῶ καί Ζῳοποιῷ Σου Πνεύματι νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».
Μετ’ εὐχαριστιῶν, π. Νεκτάριε, ἀσπάζομαι τήν σεπτήν ὑμετέραν δεξιάν, Παπα-Χαράλαμπος Ντελῆς-Πανουτσακόπουλος. Σημειωτέον δή ὅτι, κατόπιν προρρίσεως τοῦ σημειοφόρου πατρός ὑμῶν, διακονῶ εἰς τό χωρίον τῆς ἀθληφόρου μητρός ὑμῶν Ἀνθῆς πρεσβυτέρας τοῦ π. Νικολάου Πέττα. 
Αὐτῶν ταῖς πρεσβείαις, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Φωτό: Ὁ π. Νεκτάριος Πέττας, διδάκτωρ τῆς Βυζαντινῆς φιλολογίας καί ἀρχαιολογίας μέ τούς ἐλλογιμοτάτους καθηγητές Ἀθανάσιο Παλιούρα (δεξιά του) καί Μιχάλη Κορδόση (ἀριστερά του), κατά τήν ἡμέρα τῆς ὁρκωμοσίας αὐτοῦ ὡς διδάκτορος τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἰωαννίνων.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου