Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΒΑΤΕΙ - ΣΕ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΤΟΝ

 Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 893/12.10.2012 1. Παρ᾿ ὅλα τὰ «καρκινοβαδίσματα» τῶν καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεων, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ἐμεῖς συνεπεῖς μὲ τὰ «πιστεύω» μας, συνεχίζουμε νὰ δρῶμε ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, ἐφαρμόζοντες τὸ Γραφικό: ««ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2), τὸ ὁποῖο ἐκλαΐκευσε ὁ «μεγάλος Ἀνδρέας» σὲ «ἐδῶ καὶ τώρα»… 2. Ξανατονίζουμε: ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐφαρμόζεται τὸ ἄλλο Γραφικό: «ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι …» (Λουκ. 16, 8). 3. Παρ᾿ ὅλο ποὺ εἴχαμε ἀρκετὲς προσφορὲς ἐθελοντῶν γιὰ τὸ Εἰδικὸ Συμβούλιο (ὅλοι οἱ καλοὶ χωρᾶν-κανένας δὲν μᾶς περισσεύει), ἐν τούτοις ἀναρτῶμε καὶ πάλι τὸ Ἐθνικὸ Προσκλητήριο Ἐθελοντῶν, διότι, ὅπως τονίζουμε καὶ στὸν κατωτέρω σύνδεσμο: 

Διακήρυξι τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, http://www.fotgrammi.gr/index2.php?option=com_flippingbook&view=book&id=60:teyxos-52a&catid=2:2009-09-17-00-27-03&tmpl=component
ἐμεῖς ἀπορρίπτουμε κατηγορηματικῶς τοὺς στημένους διεθνεῖς διαγωνισμοὺς καὶ τὶς τιμὲς τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος, διότι τόσον τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α., ὅσον καὶ τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, δὲν ἐπιδιώκουμε «λαδώματα», «μίζες» καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ θὰ ἐπαγρυπνοῦμε μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολο μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ μὲ κάτω τῆς μισῆς τιμῆς, ἀπ’ ὅ,τι χρεώνονται τὰ διάφορα δημόσια καὶ κοινωφελῆ ἔργα, γιὰ νὰ βγαίνουν σ᾿ αὐτοὺς οἱ «μίζες» καὶ τὰ χοντρὰ «λαδώματα». 4. Κατὰ συνέπεια δὲν θὰ περισσεύῃ κανένας ἀπὸ τοὺς πραγματικὰ ἀνιδιοτελεῖς ἐθελοντές. Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε ! 5. Γιὰ νὰ γνωρίσουν ὅλοι «γυμνὴ τὴν ἀλήθεια» γύρω ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἀναδημοσιεύουμε καὶ τὴν Διακήρυξι τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀντίτυπα, γιὰ νὰ ἀποσταλῇ σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῶν Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος, Κρήτης, Δωδεκανήσσου, Κύπρου καὶ στὶς χιλιάδες ἑλληνικὲς κοινότητες καὶ παροικίες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Διότι, δυστυχῶς, ἀκόμη καὶ σήμερα τολμοῦν διάφοροι ἀνιστόρητοι ἢ καὶ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, ἰδιοτελεῖς «ψευδοδιανοούμενοι» νὰ παραπληροφοροῦν ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους σημαίνει «χούντα Παπαδόπουλου» ἢ ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δῆθεν ἔχει πραγματοποιηθῆ στὴν Αἴγινα, Ἅγιο Σώστη, Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν, Μήλεσι τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Πορφυρίου καὶ μὲ λοιποὺς φαιδροὺς ἰσχυρισμούς. 6. Ἄλλοι δἐ, σύγχρονοι ἀπόγονοι τοῦ Ἰούδα, προσποιούμενοι τοὺς δῆθεν κοινωνικὰ εὐαίσθητους «χύνουν κροκοδείλια δάκρυα» ὑπὲρ τῶν πτωχῶν, δημιουργοῦντες ὅμως στρατιὲς ἐπαιτῶν καὶ ἀπελπισμένων. 7. Ἐμεῖς τὴν ἀπάντησι τὴν ἔχουμε δώσει καὶ τὴν ἐπαναλαμβάνουμε: παραλλήλως πρὸς τὶς ἀνθρωπιστικές μας βοήθειες (ἤδη ἔχουμε ἀποστείλει ἀνω τῶν 70.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τώρα μοχθοῦμε μήπως μπορέσουμε νὰ βοηθοῦμε δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες-ἔχουμε καταδικάσει τὴν κοινωνικὴ ἀναλγησία τῶν ἰθυνόντων γιὰ νὰ μὴ καταστρέφωνται τὰ πρὸς λῆξι μὴ ἀλλοιωμένα ἀγαθά-ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμή τεῦχος 47, σελ. 78) θὰ συνεχίσουμε νὰ ἀγωνιζώμεθα νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. 8. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔργο θὰ τρώγουν τὸν «ἄρτον τὸν ἐπιούσιον» πολλὲς χιλιάδες ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν χωρὶς νὰ ἐπιβαρύνουν τὴν πολιτεία καὶ τὴν ἐκκλησία οὔτε μὲ μία «τρύπια» δεκάρα. Μακάρι νὰ ἐπραγματοποιοῦντο πολλὰ κοινωφελῆ ἔργα χωρὶς διασπάθισι τῶν φόρων καὶ τῶν θαλασσοδανείων, γιὰ νὰ δημιουργοῦνται θέσεις ἐργασίας. Πρῶτα δικαιοσύνη (δίδοντες ἐργασία στοὺς δυναμένους νὰ ἐργασθοῦν) καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη στὰ παιδιά, τοὺς γέροντες, τοὺς ἀρρώστους. 9. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀναπτερωθῇ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ καθημερινῶς καταπληγωμένο - καταρρακωμένο καὶ καταπτοούμενο ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ διὰ τῆς ἀναζωογονήσεως θὰ ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας καί κατὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, θὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸν βέβαιο καταποντισμό μας. 10. Ἀκόμη καὶ οἱ παπικοὶ τῆς Γαλλίας μετὰ τοὺς ἐπιτυχεῖς Ναπολεοντείους πολέμους ἐναντίον τῶν Ρώσων-Πρώσων, ἐπραγματοποίησαν τὸ Τάμα τους κτίζοντες Ναὸ τοῦ Σωτῆρος. Ὅλοι δὲ οἱ Ὀρθόδοξοι λαοὶ ἐπραγματοποίησαν τὸ Τάμα τους. Μόνον οἱ Ἕλληνες δὲν τὸ ἐπραγματοποίησαν ἐπὶ 183 συναπτά ἔτη. Ντροπή μας… 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου