Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

ΙΕΡΟΝ ΛΕΙΨΑΝΟΝ ΟΣΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΣΤΕΜΝΙΤΣΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΕΡΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΑΝΘΗΣ

Ἄρμπουνα, τῇ 25ῃ Μαρτίου 2017 

Πρός τόν τόν αἰδ. πρωτοπρεσβύτερον

π. Ιωάννην Κοκκώνην, Προϊστάμενον

εἰς Ἱ. Ναόν Παναγίας «Ρόδον Ἀμάραντον» Πειραιῶς, φαξ: 210 4512292.

ΔΗΛΩΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ 

Αἰδεσιμολογιώτατε καί λοιποί σεβαστοί Πατέρες καί εὐλαβεῖς ἐνορῖται! 


Διά τοῦ παρόντος δηλωτικοῦ γράμματος βεβαιοῦμεν ὅτι ἐδωρήσαμεν εἰς τόν ἀνωτέρω ἱστορικόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, εἰς διηνεκῆ εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τῶν ἐν αὐτῷ διακονούντων πατέρων καί τῶν ἐκεῖσε ἐνοριτῶν καί τῶν ἀφικνουμένων εὐλαβῶν προσκυνητῶν, ἐπάργυρον ὀρθογώνιον λειψανοθήκην, ἐντός τῆς ὁποίας ἐγκολποῦται τεμάχιον ἐκ τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Λεοντίου τοῦ ἐκ Στεμνίτσης. 

Ἡ περίτεχνος αὕτη ξυλόγλυπτος λειψανοθήκη ἐγένετο μέν μερίμνῃ τῆς οἰκογενείας τοῦ μακαρίου ἱερέως Νικόλαου Ἀ. Πέττα, συνοδεύεται δέ ὑπό τῆς ἐπιγραφῆς: «ΙΕΡΟΝ ΛΕΙΨΑΝΟΝ ΟΣΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΣΤΕΜΝΙΤΣΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΙΕΡΕΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΑΝΘΗΣ». 

Ἡ λειψανοθήκη δέον ὅπως φυλάσσηται ἐν τῷ Κειμηλιαρχείῳ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ, μετά τῆς παρακλήσεως, ὅπως μνημονεύωνται τά ὀνόματα τῶν οἰκείων ἡμῶν. 

Τό σεπτόν λείψανον τοῦ μεγάλου τούτου νεοφανοῦς ἀσκητοῦ προέρχεται ἐκ τοῦ κειμηλιαρχείου τοῦ ἀοιδίμου πατρός μου Ἱερέως Νικολάου Πέττα, ὅπου διασώζεται καί τό ἀρχιερατικόν παραχωρητήριον γράμμα, ὅπερ καταγράφει καί τήν πηγήν αὐτοῦ. Τό παρόν χορηγεῖται ὡς τεκμήριον γνησιότητος τοῦ λειψάνου. Προσφέρεται ὁμοῦ μετά τῆς Ἀκολουθίας τοῦ νεοφανοῦς αὐτοῦ ἁγίου, ἐγκριθείσης ὑπό τῆς Ἱεράς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 266/26.3.2012, ἡμερομηνίας 12.9.2012).

Εὐχόμενοι πλουσίαν τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως εὔχεσθε καί ὑπέρ ἡμῶν.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου