Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις... Χρόνια πολλά και ο Κύριος να μας φωτίζει!!!

Τα ’για ΘεοφάνειαἘν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε
ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις,
τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι,
ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομὰζουσα
καὶ τὸ Πνεῦμα, ἐν εἴδει περιστερᾶς,
ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλὲς.
Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεὸς
καὶ τὸν κόσμον φωτίσας, δόξα σοι.

Δείτε το βίντεο:

 
Μετάφραση:
Καθώς βαπτιζόσουν Κύριε στον Ιορδάνη (ποταμό),
(μας) εφανερώθηκε η προσκύνησις της (Αγίας) Τριάδας,
επειδή η φωνή του Πατέρα έδινε μαρτυρία για σένα
ονομάζοντάς σε «Αγαπητό Υιό»,
και το (άγιο) Πνεύμα με μορφή περιστεράς
εβεβαίωνε το αλάθητο του λόγου.
Χριστέ, Θεέ που φανερώθηκες
και που τον κόσμο φώτισες, δόξα σε σένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου