Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Πρωτοπρ. Ιωάννης Ρωμανίδης, Πώς έκλεισαν 400 Μοναστήρια μετά την επανάσταση του 1821

Πώς έκλεισαν 400 Μοναστήρια
Πρωτοπρ. Ιωάννης Ρωμανίδης

Από το βιβλίο “Πατερική Θεολογία”
(Αφιερωρμένο στους λατινόφρονες-οικουμενιστές)
Αφού λοιπόν ανιχνεύσανε οι Φράγκοι την δύναμι αυτή της Ορθοδοξίας, (βλέπε: εδώ και εδώ τι έκαναν για να την εξαφανίσουν; Έθεσαν ως στόχο τους την διάλυσι του Ησυχασμού μετά την ίδρυσι της Νέας Ελλάδας, δηλαδή μετά την Επανάστασι του 1821, και το έργο αυτό ανέλαβε ο Αδαμάντιος Κοραής. (σχόλιο δικό μας: τον οποίον, στα Ελληνικά Σχολεία, τον διδάσκονται οι μαθητές σαν μέγα ευεργέτη των γραμμάτων και του πολιτισμού).
Αυτός κύρυξε πόλεμο κατά του Ησυχασμού τότε, που στόχος και των Ρώσσων και τών Ευρωπαίων μετά την Επανάστασι του ’21 ήταν η εκρίζωσις, η εκθεμελίωσις, του Ησυχασμού από την Χριστιανική Παράδοσι. Αυτός είναι εκείνος, ο οποίος εγκαινίασε τον διωγμό εναντίον του Ησυχασμού, εναντίον του παραδοσιακού Μοναχισμού, εναντίον της Ορθοδόξου και μόνης σωστής θεραπείας της ψυχής του ανθρώπου. Έτσι φθάσαμε σήμερα στο σημείο να θεωρούμε αυτήν την Παράδοσι ότι είναι μια παρονυχίδα, μία λεπτομέρεια, ένα παρελθόν φαινόμενο της Ορθοδόξου Παραδόσεως (βλέπε οικουμενιστές).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου