Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Η ἐνοχή τῶν ῾Εβραίων εἰς τό μαρτύριον τοῦ ῾Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Αναφορά Σάπφειρου Χριστοδουλίδη*, βιογράφου Κοσμά του Αιτωλού:
-Οι Εβραῖοι ευθύνονται γιά τον μαρτυρικό θάνατο τοῦ ῾Αγίου(24η Αὐγούστου 1779).

Posted by:Γιώργος Δημόπουλος
" ῾Ο ᾿Αποστολικός οὗτος διδάσκαλος ποτέ δέν ἄνοιξε τό στόμα νά εἰπῇ λόγον ἐναντίον τῶν ῾Εβραίων, οὔτε εἰς τήν Θεσσαλονίκην, οὔτε εἰς τήν Καστορίαν, οὔτε εἰς τά ᾿Ιωάννινα, οὔτε εἰς κανένα ἄλλο μέρος ὅπου ἦσαν ᾿Εβραῖοι, ἀλλά μόνον τούς χριστιανούς ἐδίδασκε νά πολιτεύωνται ὡσάν χριστιανοί, καί νά φυλάττουν ἀλήθειαν καί ἐμπιστοσύνην πρός τούς ἐξουσιαστάς, ὅπου τούς ἔδωκεν ὁ Θεός, καθώς οἱ ἴδιοι ᾿Αλβανῖται**** πηγαίνοντας ἐκεῖ ὅπου ἐδίδασκεν εἰς τάς ἔξω πεδιάδας νά ἤκουον ἀπό τό στόμα του, καί ὡς ἄνθρωπον Θεοῦ τόν ἐκήρυττον, εἰς τόσον ὅπου καί ὁ Κούρτ- Πασσᾶς ἀκούοντας τήν καλήν του φήμην, ἐπρόσταξε καί ἦλθεν ἔμπροσθέν του, καί τόσον καλά τοῦ ἄρεσεν ἡ ὁμιλία του ὥστε καί τό θρονί ἐκεῖνο, ὅπου προείπαμεν, τοῦ ἐκατασκεύασε, καί μέ κατηφέ τό ἔνδυσε διά νά ἀναβαίνη εἰς αὐτό, καί νά διδάσκη ἀπό ὑψηλά τούς λαούς.
᾿Αλλά τό παμπόνηρον καί μιαρώτατον τοῦτο γένος τῶν μισοχρίστων ῾Εβραίων, καθώς εἰς τούς περασμένους αἰῶνας ἔδειξε πάντοτε ἄκραν κακίαν ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, οὕτω καί τώρα, μή ὑποφέροντας νά κηρύττεται ἡ πίστις καί τό Εὐαγγέλιον τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, οἱ ῾Εβραῖοι ὅπου κατοικοῦν εἰς τά ᾿Ιωάννινα, ἐπῆγαν οἱ θεοήλατοι καί εἶπαν εἰς τόν πασᾶν τοῦ τόπου πώς ὁ ἱερός οὗτος Κοσμᾶς ἦτον ἀπεσταλμένος ἀπό τούς Μοσχόβους διά νά ξεπλανᾶ τόν Βασιλικόν Ραγιάν νά πηγαίνουν εἰς τήν Μοσχοβίαν. ᾿Αλλά τοῦτον μέν ἡ Θεία Πρόνοια τότε τόν διεφύλαξεν ἀπό τήν θανατηφόρον ταύτην ἐπιβουλήν · ἐπροξενήθη ὅμως ἀρκετή ζημία χρημάτων εἰς τό κοινόν τῶν χριστιανῶν. ᾿Εντεῦθεν λοιπόν ὁ ἱερός Κοσμᾶς ἄρχισε νά στηλιτεύη τήν πονηρίαν καί τό ἀδιάλλακτον μῖσος, ὅπου ἔχουν κατά τῶν χριστιανῶν οἱ ῾Εβραῖοι, καί ἐπειδή φανερά ἀπεδείχθη, πώς ἦτον πλάσμα καί σαφής συκοφαντία ἐκείνη ἡ κατηγορία ὅπου ἔκαμαν εἰς τόν Πασᾶν, πάλιν ἐπῆγεν εἰς τά ᾿Ιωάννινα, καί πρῶτον μέν ἐκατάπεισε τούς χριστιανούς νά μεταβάλουν τό κοινόν παζάρι ἀπό τήν Κυριακήν** εἰς τό Σάββατον, τό ὁποῖον τούς ἐπροξένησε μεγίστην φθοράν. Δεύτερον, τούς ἐκήρυξε διά φανερούς ἐχθρούς, καί ὅτι εἶναι ἕτοιμοι κάθε καιρόν νά κάμουν κάθε κακόν εἰς τούς χριστιανούς. Τρίτον, θέλοντας νά βγάλη ἀπό τάς κεφαλάς τῶν χριστιανῶν τάς μακράς φούντας καί τά τοιαῦτα, τά ὁποῖα ὅλα ἠγόραζον ἀπό τούς ῾Εβραίους, τούς ἐδίδασκε πώς εἶναι ἀκάθαρτα, ὅτι έπί ταὐτοῦ διά τούς χριστιανούς οἱ θεοκτόνοι τά μολύνουσι***, καί νά μή τά ἀγοράζωσιν ὁλότελα · καί λοιπόν μήν ὑποφέροντας πλέον νά βλέπουν καί νά ἀκούουν τόν ῞Αγιον ἐλέγχοντα αὐτούς, ἐπῆγαν εἰς τόν Κούρτ Πασᾶν, καί τοῦ ἔδωκαν πουγγία πολλά, διά νά τόν βγάλη ἀπό τήν ζωήν. ῞Οστις καί συμβουλευθείς μέ τόν Χότζαν του, ἀπεφάσισε διά μέσου αὐτοῦ νά τόν θανατώση, τό ὁποῖον καί ἔγινε μέ τοιοῦτον τρόπον.....".
Ταῦτα λοιπόν τά λεγόμενα ὑπό τοῦ ῾Αγίου Κοσμᾶ περί τῶν ῾Εβραίων καί περί τῆς ἐνοχῆς των εἰς τό μαρτύριόν του παραθέτομεν ταῦτα ἐνταῦθα, πρός ἐνημέρωσιν τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὄχι διά νά ἔχωμεν κακίαν καί μῖσος ἔναντι τῶν ῾Εβραίων , ἀλλά διά νά τούς λυπώμεθα διά τήν ἀμετανοησίαν των καί νά προσέχωμεν καί ἡμεῖς καί νά μετανοῶμεν, διά νά μή πάθωμεν τά ἴδια μέ αὐτούς καί χειρότερα. Συμμορφούμενοι, δηλαδή, εἰς τό παράδειγμα καί τήν ἐντολήν τοῦ ῾Αγίου, τήν ὁποίαν ἐπαναλαμβάνομεν :
"Ταῦτα διατί σᾶς τά εἶπα χριστιανοί μου; ῎Οχι διά νά φονεύετε τούς ῾Εβραίους καί νά τούς κατατρέχετε, ἀλλά νά τούς κλαίετε, πώς ἄφησαν τόν Θεόν καί ἐπῆγαν μέ τόν διάβολον. Σᾶς τά εἶπα νά μετανοήσωμεν ἡμεῖς τώρα ὅπου ἔχομεν καιρόν, διά νά μή τύχη καί μᾶς ὀργισθῆ ὁ Θεός καί μᾶς ἀφήση ἀπό τό χέρι του καί τό πάθωμεν καί ἡμεῖς σάν τούς ῾Εβραίους καί χειρότερα ".

*Ο ἐκ Γραμμένου Σάπφειρος Χριστοδουλίδης, ὑπῆρξεν αὐτήκοος τῆς διδασκαλίας του ῾Αγίου Κοσμᾶ του Αιτωλού.
** Η διαμάχη για την λειτουργία του λιανικού εμπορίου και τις Κυριακές, συνεχίζεται και τώρα.
*** "τά μολύνουσι", (σήμερα τά "μολυσμένα" των ῾Εβραίων, τα λέμε τοξικά ομόλογα).
**** " οἱ ᾿Αλβανῖται.... ὡς ἄνθρωπον Θεοῦ τόν ἐκήρυττον...." [Πάντοτε και σήμερα, οι Έλληνες Αρβανίτες, σημαντικότατο δομικό στοιχείο στον κορμό του Έθνους, ανθίστανται στους σιωνιστές, πλην του ΓΑΠ όπου η Εβραιοσυωνιστική του καταβολή υπερισχύει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, της Αρβανίτικης(ως γνωστόν ο Γέρος της Δημοκρατίας μιλούσε άπταιστα τ' αρβανίτικα)].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου